ЕНЕВ ООД е бенефициент по договор     № BG-RRP-3.006-0070-C01 Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.006 “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от Европейски съюз – NextGenerationEU чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 227 996.00 лева, от които 113 998.00 лева безвъзмездно финансиране и  113 998.00 лева собствено финансиране.

Кратко описание на проектното предложение

Проектното предложение се отнася до подобряване на конкурентоспособността на фирмата чрез инвестиции за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Фирмата чрез настоящия проект планира изграждане на фотоволтаична система върху покривa на производствената си сграда в село Дибич община Шумен, присъединена към електропреносната мрежа, с инсталирана мощност 80 kW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия – батерии

Цел на проектното предложение

Основната цел на проекта е да подобри конкурентоспособността на фирмата чрез намаляване себестойността и производствените цени на произвежданите продукти и търговията с тях.

Очакваните резултати

  1. Намаляване производствените разходи за електроенергия и оптимизиране на производствената верига чрез намаление на себестойността на произведените продукти;
  2. Чрез инвестициите по проекта да се създадат условия за растеж и развитие на компанията
  3. Придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което да допринесе за баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство;
  4. Насърчаване прехода на фирма EНЕВ ООД  към екосъобразна дейност.
  5. Планираните инвестиции да са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Проект  № BG-RRP-3.006-0070-C01 Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕНЕВ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.