“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор №BG16RFOP002.-2.089-2025-С01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“. Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.  Целта на проекта е бенефициентът да бъде подпомогнат в условията на пандемия, като се покрият част от разходите за дейността на фирмата.