“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор №BG16RFOP002.-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“. Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.  Целта на проекта е бенефициентът да бъде подпомогнат в условията на пандемия, като се покрият част от разходите за възнаграждения, здравни и осигурителни вноски .