“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-3.001-0195-C01 „Подобряване енергийната ефективност на “ЕНЕВ” ООД „ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

С цел подобряване и разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата предвижда да замени старите и закупи нови машини за производство на стъклопакети за дограмата и стъклопакети за окачени фасади. Повишаването на конкурентоспособността на компанията ще се извърши посредством подобряване на енергийната ефективност, като се планира чрез проекта да се направят следните инвестиции:

  1. Доставка на нови високопроизводителни и енергийно ефективни машини за производство на изделия от стъкло и стъклопакети: маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло, праволинейна кантираща машина, камион с кран.
  2. Инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух.
  3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001, енергиен одит и визуализация.

Цели на проекта:

След въвеждане в експлоатация на придобитите по проекта активи, ще увеличим производството, ще намалим некачествената продукция и съгласно енергийния одит, ще подобрим значително енергийната ефективност на предприятието.

Посредством планираните инвестиции и планираните резултати за намаление разхода на електроенергия за единица продукт, ще намалим себестойността на произвежданите продукти, а подобреното качество и увеличеното производство, ще разшири пазарните позиции, ще увеличи нетните приходи, което ще доведе до подобряване на финансовите резултати на фирмата.

Резултата от проекта е повишаване на конкурентоспособността на “ЕНЕВ” ООД, посредством подобряване на енергийната ефективност, чрез закупуване на нови машини за производство на стъклопакети и обработка на стъкло.

Конкретните резултати на проекта са:

  • Въвеждане в експлоатация на високо производително и енергийно ефективно оборудване;
  • Намаляване на разходите за електроенергия на фирмата посредством доставката и монтажа на система за мониторинг на енергийното потребление и система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация;
  • Намаление на себестойността на продукцията, посредством значителната редукция на специфично потребление на електрическа енергия за единица продукт;
  • Увеличаване на производствения капацитет и експанзия на нови пазари;
  • Обновяване на технологичния парк на предприятието кандидат;

 

Резултатите от извършените дейностите, ще доведат до Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки ГС): 224772,70 kWh/год;

Планирани енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС): 35,60%

Посредством плановете за инвестиции компанията осигурява устойчивото си развитие.