Categories : Uncategorized

 

ЕНЕВ ООД е бенефициент по договор     № BG-RRP-3.006-0070-C01 Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.006 “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от Европейски съюз – NextGenerationEU чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 227 996.00 лева, от които 113 998.00 лева безвъзмездно финансиране и  113 998.00 лева собствено финансиране.

Кратко описание на проектното предложение

Проектното предложение се отнася до подобряване на конкурентоспособността на фирмата чрез инвестиции за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Фирмата чрез настоящия проект планира изграждане на фотоволтаична система върху покривa на производствената си сграда в село Дибич община Шумен, присъединена към електропреносната мрежа, с инсталирана мощност 80 kW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия – батерии

Цел на проектното предложение

Основната цел на проекта е да подобри конкурентоспособността на фирмата чрез намаляване себестойността и производствените цени на произвежданите продукти и търговията с тях.

Очакваните резултати

 1. Намаляване производствените разходи за електроенергия и оптимизиране на производствената верига чрез намаление на себестойността на произведените продукти;
 2. Чрез инвестициите по проекта да се създадат условия за растеж и развитие на компанията
 3. Придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което да допринесе за баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство;
 4. Насърчаване прехода на фирма EНЕВ ООД  към екосъобразна дейност.
 5. Планираните инвестиции да са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Проект  № BG-RRP-3.006-0070-C01 Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕНЕВ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.


“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор №BG16RFOP002.-2.089-2025-С01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“. Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.  Целта на проекта е бенефициентът да бъде подпомогнат в условията на пандемия, като се покрият част от разходите за дейността на фирмата.

“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор №BG16RFOP002.-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“. Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.  Целта на проекта е бенефициентът да бъде подпомогнат в условията на пандемия, като се покрият част от разходите за възнаграждения, здравни и осигурителни вноски .

 

“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-3.001-0195-C01 „Подобряване енергийната ефективност на “ЕНЕВ” ООД „ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

С цел подобряване и разширяване на производствения капацитет, намаляване на себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата предвижда да замени старите и закупи нови машини за производство на стъклопакети за дограмата и стъклопакети за окачени фасади. Повишаването на конкурентоспособността на компанията ще се извърши посредством подобряване на енергийната ефективност, като се планира чрез проекта да се направят следните инвестиции:

 1. Доставка на нови високопроизводителни и енергийно ефективни машини за производство на изделия от стъкло и стъклопакети: маса за рязане на ламинирано и флоат стъкло, праволинейна кантираща машина, камион с кран.
 2. Инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух.
 3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001, енергиен одит и визуализация.

Цели на проекта:

След въвеждане в експлоатация на придобитите по проекта активи, ще увеличим производството, ще намалим некачествената продукция и съгласно енергийния одит, ще подобрим значително енергийната ефективност на предприятието.

Посредством планираните инвестиции и планираните резултати за намаление разхода на електроенергия за единица продукт, ще намалим себестойността на произвежданите продукти, а подобреното качество и увеличеното производство, ще разшири пазарните позиции, ще увеличи нетните приходи, което ще доведе до подобряване на финансовите резултати на фирмата.

Резултата от проекта е повишаване на конкурентоспособността на “ЕНЕВ” ООД, посредством подобряване на енергийната ефективност, чрез закупуване на нови машини за производство на стъклопакети и обработка на стъкло.

Конкретните резултати на проекта са:

 • Въвеждане в експлоатация на високо производително и енергийно ефективно оборудване;
 • Намаляване на разходите за електроенергия на фирмата посредством доставката и монтажа на система за мониторинг на енергийното потребление и система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация;
 • Намаление на себестойността на продукцията, посредством значителната редукция на специфично потребление на електрическа енергия за единица продукт;
 • Увеличаване на производствения капацитет и експанзия на нови пазари;
 • Обновяване на технологичния парк на предприятието кандидат;

 

Резултатите от извършените дейностите, ще доведат до Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки ГС): 224772,70 kWh/год;

Планирани енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС): 35,60%

Посредством плановете за инвестиции компанията осигурява устойчивото си развитие.

Намират приложение за остъкление на тераси на жилища на стени и покриви, зимни градини на кафета, ресторанти, интериорни преградни стени на офиси.

 

 

Нов продукт, който предлага фирмата от тази година са плъзгащи отваряеми покриви, новост на българския пазар. Отличават се с удобство, функционалност и практичност. Престоят в зимната градина или любимото ви заведение ще бъде максимално приятен през всички сезони на годината.  Към тези отваряеми покриви е възможно да се монтират сенници, щори или завеси за внасяне на повече уют и комфорт. Задвижването може да бъде ръчно или с дистанционно. Стъклата, които се използват са многослойни и закалени, за да издържат на сняг и силен вятър и гарантират пълна безопастност. Това ще бъде Вашия прозорец към звездите!

С този продукт можете да се запознаете и разгледате отблизо в шоурума на фирма Енев в гр. София,

улица „Първа Българска армия“ 14